страна 1 од 4

ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола ЕДБ. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје

ДОГОВОР – Онлајн ИНТЕНЗИВЕН Курс

ОБЈАСНУВАЊЕ:
Полустепени се: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
Цели степени се: А1, А2, Б1, Б2/1 и Б2/2
==================================
Избравте: индивидуална настава

ОБЈАСНУВАЊЕ:
Полустепени се: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
Цели степени се: А1, А2, Б1, Б2/1 и Б2/2
==================================
Избравте: групна настава

Степени за цело ниво
==================================
Избравте: индивидуална настава, цел степен

Степени за половина ниво
==================================
Избравте: индивидуална настава, половина степен

Степени за цело ниво
==================================
Избравте: групна настава, цел степен

Степени за половина ниво
==================================
Избравте: групна настава, половина степен

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 1


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 1
НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 3 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 5 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 40 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: 21.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 2


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 2
НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 2 пати по 120 мин. или 5,3 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 7,5 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 40 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: 21.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 3


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 3
НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 2 пати по 180 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 5 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 40 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: 21.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 4


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 4
НИВОА: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 3 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 10 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 80 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: 43.200 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 5


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 5
НИВОА: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 4 пати по 120 мин. или 10,6 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 7,5 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 80 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: 43.200 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 1


ВИД НА КУРС:
ИНТЕНЗИВЕН КУРС 1
НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 3 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 6 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 48 часа

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 17.600 ден.
3 слушатели х 15.600 ден.
4 слушатели х 13.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 2


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 2
НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 2 пати по 120 мин. или 5,3 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 9 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 48 часа

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 17.600 ден.
3 слушатели х 15.600 ден.
4 слушатели х 13.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 3


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 3
НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 2 пати по 180 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 6 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 48 часа

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 17.600 ден.
3 слушатели х 15.600 ден.
4 слушатели х 13.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 4


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 4
НИВОА: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 3 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 12 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 96 часа

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 33.600 ден.
3 слушатели х 26.700 ден.
4 слушатели х 19.200 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 5


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 5
НИВОА: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2,
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 4 пати по 120 мин. или 10,6 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 9 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 96 часа

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 33.600 ден.
3 слушатели х 26.700 ден.
4 слушатели х 19.200 ден.

ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола ЕДБ. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје

ДОГОВОР – Онлајн ИНТЕНЗИВЕН Курс

Слушатели во група
==================================
Избравте: групна настава, половина степен, плаќање во готово

Слушатели во група
==================================
Избравте: групна настава, половина степен, плаќање на рати

Слушатели во група
==================================
Избравте: групна настава, цел степен, плаќање во готово

Слушатели во група
==================================
Избравте: групна настава, цел степен, плаќање на рати

внеси договорена цена за плаќање во готово
====================================
Избравте: групна настава, половина степен, во готово, имам цена со попуст

внеси договорена цена за 1 рата
====================================
Избравте: групна настава, половина степен, на рати, имам цена со попуст

внеси договорена цена за плаќање во готово
====================================
Избравте: групна настава, цел степен, во готово, имам цена со попуст

внеси договорена цена за 1 рата
====================================
Избравте: групна настава, цел степен, на рати, имам цена со попуст

Избравте: индивидуален курс, поединечна настава, половина степен, во готово

Избравте: индивидуален курс, поединечна настава, цел степен, во готово

внеси договорена цена за плаќање во готово
====================================
Избравте: индивидуален курс, поединечна настава, половина степен, во готово, имам цена со попуст

внеси договорена цена за плаќање во готово
====================================
Избравте: индивидуален курс, поединечна настава, цел степен, во готово, имам цена со попуст

Избравте: индивидуален курс, поединечна настава, половина степен, на рати

Избравте: индивидуален курс, поединечна настава, цел степен, на рати

внеси договорена цена за 1 рата
====================================
Избравте: индивидуален курс, поединечна настава, половина степен, на рати, имам цена со попуст

внеси договорена цена за 1 рата
====================================
Избравте: индивидуален курс, поединечна настава, цел степен, на рати, имам цена со попуст

внеси вкупна договорена цена за плаќање
====================================
Избравте: индивидуален курс, поединечна настава, половина степен, на рати, имам цена со попуст

внеси вкупна договорена цена за плаќање
====================================
Избравте: индивидуален курс, поединечна настава, цел степен, на рати, имам цена со попуст

Избравте: групна настава, половина степен, во готово, 2 слушатели

Избравте: групна настава, половина степен, во готово, 3 слушатели

Избравте: групна настава, половина степен, во готово, 4 слушатели

Избравте: групна настава, половина степен, во готово, 5 слушатели

Избравте: групна настава, половина степен, на рати, 2 слушатели

Избравте: групна настава, половина степен, на рати, 3 слушатели

Избравте: групна настава, половина степен, на рати, 4 слушатели

Избравте: групна настава, половина степен, на рати, 5 слушатели

внеси вкупна договорена цена за плаќање
====================================
Избравте: групна настава, половина степен, на рати, имам цена со попуст

Избравте: групна настава, цел степен, во готово, 2 слушатели

Избравте: групна настава, цел степен, во готово, 3 слушатели

Избравте: групна настава, цел степен, во готово, 4 слушатели

Избравте: групна настава, цел степен, во готово, 5 слушатели

Избравте: групна настава, цел степен, на рати, 2 слушатели

Избравте: групна настава, цел степен, на рати, 3 слушатели

Избравте: групна настава, цел степен, на рати, 4 слушатели

Избравте: групна настава, цел степен, на рати, 5 слушатели

внеси вкупна договорена цена за плаќање
====================================
Избравте: групна настава, цел степен, на рати, имам цена со попуст

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 1


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 1
НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 3 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 5 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 40 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: 21.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 2


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 2
НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 2 пати по 120 мин. или 5,3 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 7,5 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 40 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: 21.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 3


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 3
НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 2 пати по 180 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 5 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 40 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: 21.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 4


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 4
НИВОА: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 3 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 10 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 80 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: 43.200 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 5


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 5
НИВОА: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 4 пати по 120 мин. или 10,6 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 7,5 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 80 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: 43.200 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 1


ВИД НА КУРС:
ИНТЕНЗИВЕН КУРС 1
НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 3 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 6 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 48 часа

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 17.600 ден.
3 слушатели х 15.600 ден.
4 слушатели х 13.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 2


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 2
НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 2 пати по 120 мин. или 5,3 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 9 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 48 часа

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 17.600 ден.
3 слушатели х 15.600 ден.
4 слушатели х 13.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 3


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 3
НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 2 пати по 180 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 6 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 48 часа

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 17.600 ден.
3 слушатели х 15.600 ден.
4 слушатели х 13.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 4


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 4
НИВОА: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 3 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 12 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 96 часа

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 33.600 ден.
3 слушатели х 26.700 ден.
4 слушатели х 19.200 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 5


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 5
НИВОА: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2,
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 4 пати по 120 мин. или 10,6 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 9 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 96 часа

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 33.600 ден.
3 слушатели х 26.700 ден.
4 слушатели х 19.200 ден.

ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола ЕДБ. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје

ДОГОВОР – Онлајн ИНТЕНЗИВЕН Курс

Улица и број

ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола ЕДБ. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје

ДОГОВОР – Онлајн ИНТЕНЗИВЕН Курс


 

Услови на пријавување и учество

  • Со овој пријавен лист се обврзувам редовно да ја посетувам наставата и редовно да ги плаќам ратите или целиот износ во готово.
  • Ратите се плаќаат најдоцна до 22ри во тековниот месец.
  • Групна настава: Ако од било кои причини не ги посетувам часовите, направам пауза или се откажам од курсот, се обврзувам да ја исплатам целата сума на курсот, а со тоа ми е загарантирано местото во групата, според овој договор.
  • Индивидуална настава: Ако од било кои причини не ги посетувам часовите, направам пауза или се откажам од курсот, се обврзувам да ја исплатам целата сума на курсот, според овој договор.
НАПОМЕНА:
Овој договор е валиден договор, кој се склучува онлајн, без потпис на двете страни.
Неговота валидност ја гарантира ИП Адресата на двете страни.
Договорот се испраќа на електронските пошти на двете договорени страни.
Во случај на спор, надлежен е Основниот Суд во Битола.