parallax background


Училиштето Делфин и германскиот јазик

Во своето 18 год. постоење нашето училиште се специјализира и работи исклучиво на изучување на германскиот јазик

Од основањето па до денес училиштето ги нуди сите видови на курсеви по германски јазик, за деца, ученици и возрасни слушатели. Нуди редовни, полуинтензивни, интензивни и суперинтензивни курсеви во поединечна и групна настава според Европската референтна рамка за јазици за сите нивоа: А1, А2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2. Наставата до 2014 год. се изведуваше на класичен начин со помош на учебници, работни тетратки, ЦДа и ДВДа од познатите издавачки куќи за учебници по германски јазик, како и бела табла, видео бим и ТВ.


Онлајн настава?

ПРВО ОНЛАЈН УЧИЛИШТЕ ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

Во јули 2015 год. во Училиштето за германски јазик Делфин Битола беше инсталирана првата МУДЛ училница, специјализирана за изучување на германскиот јазик онлајн. Училницата е прва и единствена од ваков вид во Република Македонија. Во неа курсистите имаат можност онлајн да го изучуваат германскиот јазик, на еден нов метод, кој е многу застапен насекаде во светот. Наставата се изведува со и без физичко присуство во училница, со 100% примена на ИКТ во наставата, преку платформата за учење МУДЛ и помошната програма за работа во училница Net Support School.

специјализирано училиште
за германски јазик
18 год. искуство и традиција
8 год. ОНЛАЈН НАСТАВА
безброј задоволни курсисти
даваме гаранција за квалитетно
изучување на германскиот јазик

Изберете курс кој најмногу Ви одговара:

Степените според Европскате референтна рамка за јазици (ЕРРЈ)


parallax background

Онлајн Училница

Во јули 2015 год. во Училиштето за германски јазик Делфин Битола беше инсталирана првата МУДЛ училница, специјализирана за изучување на германскиот јазик онлајн. Училницата е прва и единствена од ваков вид во Република Македонија. Во неа ќе имаат можност курсистите онлајн да го изучуваат германскиот јазик, на еден нов метод, кој е многу застапен насекаде во светот. Наставата се изведува со и без физичко присуство на курсистите, со 100% примена на ИКТ во наставата, преку платформата за учење МУДЛ, помошната програма за предавање во училница Net Support School и конференцискиот сервис MS Teams.

Кои софтвери ги користиме за онлајн учење?

Кога веќе учиш германски јазик, учи квалитетно, учи кај најдобрите!!!

parallax background

Кои софтвери ги користиме за онлајн учење?

Кога веќе учиш германски јазик, учи квалитетно, учи кај најдобрите!!!