Редовни курсеви
- групна настава
РЕДОВЕН КУРС

Училиштето за германски јазик Делфин нуди курсеви по германски јазик за деца, ученици, средношколци, студенти и возрасни. Курсевите се изведуваат според најновите методи и програми и истите се содржат од учебници работни тетратки, аудио и видео материјали, софтвер за учење, онлајн вежби, учење преку компјутер, преку платформа за учење МУДЛ и сл. Курсевите се поделени според Европската референтна рамка за јазици од сите нивоа: А1, А2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2, како и нивните меѓустепени. Наставата се изведува под менторство на доктор по методика во германскиот јазик, д-р Николче Шулевски.

Како се одвива онлајн учењето во групна настава во училница и од дома?

Што е потребно за групна настава за учење од дома?
- Потребен Ви е десктоп или лаптоп компјутер, стандарден интернет приклучок и слушалки со микрофон.
- Со помош на конференцискиот сервис ЗУМ курсистот се поврзува со аудио и по потреба со видео врска со другите курсисти и со професорот.
- Професорот комуницира со курсистите преку ЗУМ, додека предава преку платформата МУДЛ
- Професорот користи софтвер за работа во училница Net Support School за предавање во училницата.
- Учесниците кои се во училница преку специјална аудио опрема и ЗУМ конференцискиот сервис комуницираат со курсистот од дома.
- Курсистите го изучуваат германскиот јазик преку платформата МУДЛ, која е онлајн достапна на следниот линк: http://online.delfin.com.mk
- Курсистите на платформата учат, читаат, пишуваат, зборуваат, слушаат, гледаат видеа, вежбаат, пишуваат домашни задачи, прават тестови и сл.

ЗА УЧЕНИЦИ ДО 9 одд.

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ

НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1 и А2/2

ВИД НА НАСТАВА: настава во група до 8 слушатели

СЛЕДЕЊЕ НА НАСТАВАТА: од училница и онлајн од дома

ТЕРМИНИ: 2 пати неделно по 60 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 9 месеци / до мај 2020

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 90 по 45 мин.

ЦЕНА за плаќање во готово: 9.000 ден.

Можност за плаќање на 9 рати х 1200 ден. = 10.800 ден.

ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ, ВОЗРАСНИ И СТУДЕНТИ

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ

НИВОА: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2

ВИД НА НАСТАВА: настава во група до 8 слушатели

СЛЕДЕЊЕ НА НАСТАВАТА: од училница и онлајн од дома

ТЕРМИНИ: 2 пати неделно по 90 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 9 месеци / до мај 2020

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 140 по 45 мин.

ЦЕНА за плаќање во готово: 12.000 ден.

Можност за плаќање на 9 рати х 1500 ден. = 13.500 ден.

Кога веќе учиш германски јазик, учи квалитетно, учи кај најдобрите!!!