страна 1 од 4
 
ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола ЕДБ. 4002008504315 жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје Firma: DELFIN SHULE DOOEL BITOLA BANK: Stopanska Banka AD Skopje IBAN:MK07200002758599676; SWIFT:STOBMK2X CHF IBAN:MK07200003388917510; SWIFT:STOBMK2X

ДОГОВОР – Онлајн СПРЕМАЊЕ

 
ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола ЕДБ. 4002008504315 жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје Firma: DELFIN SHULE DOOEL BITOLA BANK: Stopanska Banka AD Skopje IBAN:MK07200002758599676; SWIFT:STOBMK2X CHF IBAN:MK07200003388917510; SWIFT:STOBMK2X
 

ДОГОВОР – Онлајн СПРЕМАЊЕ

Улица и број

ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ
*** Заради пандемијата со COVID-19 наставата ќе се изведува исклучиво онлајн ***
НИВОА: еден полустепен според ЕРРЈ (А2/2 или Б1/1 или Б1/2)
ВИД НА НАСТАВА: настава во група до 20 слушатели
СЛЕДЕЊЕ НА НАСТАВАТА: онлајн од дома
ТЕРМИНИ: 2 пати неделно по 60 минути
ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 9 месеци / до мај 2022
ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 90 по 45 мин.
ЦЕНА за плаќање во готово: 5.400 ден.
Можност за плаќање на 9 рати х 600 ден. = 5.400 ден.
 
ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола ЕДБ. 4002008504315 жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје Firma: DELFIN SHULE DOOEL BITOLA BANK: Stopanska Banka AD Skopje IBAN:MK07200002758599676; SWIFT:STOBMK2X CHF IBAN:MK07200003388917510; SWIFT:STOBMK2X
 

ДОГОВОР – Онлајн СПРЕМАЊЕ

ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ
*** Заради пандемијата со COVID-19 наставата ќе се изведува исклучиво онлајн ***
НИВОА: еден полустепен според ЕРРЈ (А2/2 или Б1/1 или Б1/2)
ВИД НА НАСТАВА: настава во група до 20 слушатели
СЛЕДЕЊЕ НА НАСТАВАТА: онлајн од дома
ТЕРМИНИ: 2 пати неделно по 60 минути
ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 9 месеци / до мај 2022
ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 90 по 45 мин.
ЦЕНА за плаќање во готово: 5.400 ден.
Можност за плаќање на 9 рати х 600 ден. = 5.400 ден.
 
ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола ЕДБ. 4002008504315 жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје Firma: DELFIN SHULE DOOEL BITOLA BANK: Stopanska Banka AD Skopje IBAN:MK07200002758599676; SWIFT:STOBMK2X CHF IBAN:MK07200003388917510; SWIFT:STOBMK2X
 

ДОГОВОР – Онлајн СПРЕМАЊЕ

Со избирање на оваа опција, СОГЛАСЕН СУМ на условите за пријавување и учество.


 

Услови на пријавување и учество

  • Со овој пријавен лист се обврзувам редовно да ја посетувам наставата и редовно да ги плаќам ратите или целиот износ во готово.
  • Ратите се плаќаат најдоцна до 22ри во тековниот месец.
  • Групна настава: Ако од било кои причини не ги посетувам часовите, направам пауза или се откажам од курсот,  се обврзувам да ја исплатам целата сума на курсот, а со тоа ми е загарантирано местото во групата. 
НАПОМЕНА:
Овој договор е валиден договор, кој се склучува онлајн, без потпис на двете страни. 
Неговота валидност ја гарантира ИП Адресата на двете страни.
Договорот се испраќа на електронските пошти на двете договорени страни.
Во случај на спор, надлежен е Основниот Суд во Битола.