ИЗВЕСТУВАЊЕ!!! ПРЕД ДА АПЛИЦИРАТЕ ЗА ЛЕТЕН ЈАЗИЧЕН КАМП 2018 Ве молиме да се информирате за слободни места! Информации на моб. 075 333119

Онлајн договор


ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола дб. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје

ДОГОВОР  ЗА ЛЕТЕН ЈАЗИЧЕН КАМП  2018

Избери термин:*
Име и Презиме: (на ученикот)*
Датум на раѓање:*
Адреса:*
ЕМБГ:
Број на патна исправа*
тел/моб.:*
-
Аплицирам преку професор / училиште:*

ПОДАТОЦИ ЗА РОДИТЕЛ


Име и презиме на родител: (за малолетни учесници)*
мобилен од родител: (за малолетни учесници)
-
E-mail:*
Начин на плаќање: (На горенаведената жиро сметка) ВКУПЕН ИЗНОС: 40.230 ден. *
Изјавувам дека ги прочитав општите услови за патување и програмата на ЛЈК 2018 и  во целост ги прифаќам. *

При пријавувањето корисникот е должен да го уплати износот,  во зависност од тоа кој начин на плаќање го одбира: во готово, авансно или на 4 рати, износот предвиден со тоа плаќање на жиро сметка, наведувајќи го во цел на дознака Името и Презимето на ученикот, камп 17 или 18. Линк од слика (пример пополнета уплатница):  https://delfin.com.mk/wp-content/uploads/2018/03/Uplatnica2018.jpg
За сите понатамошни известувања, како детална програма, известување за уплата, место на поаѓање и сл. ќе бидете известени преку форумот на Вашата е-меил адреса. 

Напишете ги карактерите кои ги гледате: