страна 1 од 4

ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола ЕДБ. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје

ДОГОВОР – Онлајн ПОЛУИНТЕНЗИВЕН Курс

ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола ЕДБ. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје

ДОГОВОР – Онлајн ПОЛУИНТЕНЗИВЕН Курс

Улица и број

ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола ЕДБ. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје

ДОГОВОР – Онлајн ПОЛУИНТЕНЗИВЕН Курс

ВКУПНО 4 РАТИ

ВКУПЕН ИЗНОС СО ПОПУСТ:

ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола ЕДБ. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје

ДОГОВОР – Онлајн ПОЛУИНТЕНЗИВЕН Курс


 

Услови на пријавување и учество

  • Со овој пријавен лист се обврзувам редовно да ја посетувам наставата и редовно да ги плаќам ратите или целиот износ во готово.
  • Ратите се плаќаат најдоцна до 22ри во тековниот месец.
  • Групна настава: Ако од било кои причини не ги посетувам часовите, направам пауза или се откажам од курсот, се обврзувам да ја исплатам целата сума на курсот, а со тоа ми е загарантирано местото во групата.
НАПОМЕНА:
Овој договор е валиден договор, кој се склучува онлајн, без потпис на двете страни.
Неговота валидност ја гарантира ИП Адресата на двете страни.
Договорот се испраќа на електронските пошти на двете договорени страни.
Во случај на спор, надлежен е Основниот Суд во Битола.