страна 1 од 4
 
ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола ЕДБ. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје

АПЛИЦИРАЊЕ - Летна работа за студенти во Германија 2022

ПОДАТОЦИ ЗА АПЛИКАНТОТ:

 

Улица и број

Во прилог на следниот линк https://delfin.com.mk/CV-Beispiele.zip ви доставуваме примери на CV. Ве молиме изберете еден шаблон и модифицирајте го со вашите податоци и потоа прикачете го вашето CV десно.
 
ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола ЕДБ. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје

АПЛИЦИРАЊЕ - Летна работа за студенти во Германија 2022

ПОДАТОЦИ ОД ПАТНАТА ИСПРАВА:

 

внесете датум на издавање

ПОДАТОЦИ ЗА ВАШИТЕ СТУДИИ:

 

внесете целосен назив

внесете датум пр. 09/2018, 10/2019

внесете датум пр. 09/2023, 10/2024


ОФИЦИЈАЛНО, ЛЕТНИОТ РАСПУСТ НА ФАКУЛТЕТОТ ТРАЕ:

внесете датум пр. 01.06.2022

внесете датум пр. 30.09.2022

 
ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола ЕДБ. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје

АПЛИЦИРАЊЕ - Летна работа за студенти во Германија 2022

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВАШИОТ РАБОТЕН АНГАЖМАН:

 

ПЕРИОД ЗА КОЈ САКАМ ДА РАБОТАМ:
Времетраењето не смее да биде подолг од 90 календарски денови.

внесете датум пр. 01.06.2022

внесете датум пр. 30.09.2022

 
ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола ЕДБ. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје

АПЛИЦИРАЊЕ - Летна работа за студенти во Германија 2022

ПОЗНАВАЊЕ НА ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК:

 

ИЗЈАВА:

* не е задолжително поле