страна 1 од 2

ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола ЕДБ. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје
Firma: DELFIN SHULE DOOEL BITOLA BANK: Stopanska Banka AD Skopje
IBAN:MK07200002758599676; SWIFT:STOBMK2X
CHF IBAN:MK07200003388917510; SWIFT:STOBMK2X
 

Резервирај го твоето место

ЗА УЧЕНИЦИ ДО 9 одд.

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ

*** Заради пандемијата со COVID-19 наставата ќе се изведува исклучиво онлајн ***

НИВОА: еден полустепен според ЕРРЈ (А1/1 или А1/2 или А2/1 или А2/2)

ВИД НА НАСТАВА: настава во група до 8 слушатели

СЛЕДЕЊЕ НА НАСТАВАТА: од училница и онлајн од дома

ТЕРМИНИ: 2 пати неделно по 60 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 9 месеци / до мај 2021

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 90 по 45 мин.

ЦЕНА за плаќање во готово: 9.000 ден.

Можност за плаќање на 9 рати х 1200 ден. = 10.800 ден.

ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ, ВОЗРАСНИ И СТУДЕНТИ

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ

*** Заради пандемијата со COVID-19 наставата ќе се изведува исклучиво онлајн ***

НИВОА: еден цел степен според ЕРРЈ (А1 или А2 или Б1 или Б2/1 или Б2/2)

ВИД НА НАСТАВА: настава во група до 8 слушатели

СЛЕДЕЊЕ НА НАСТАВАТА: од училница и онлајн од дома

ТЕРМИНИ: 2 пати неделно по 90 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 9 месеци / до мај 2021

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 140 по 45 мин.

ЦЕНА за плаќање во готово: 12.000 ден.

Можност за плаќање на 9 рати х 1500 ден. = 13.500 ден.

Уписи Септември 2020


*** Заради пандемијата со COVID-19 наставата ќе се изведува исклучиво онлајн ***

НАСТАВА: во групи од 3 до 5 учесници
СЛЕДЕЊЕ НА НАСТАВАТА: од училница и онлајн од дома
НИВОА: еден степен според ЕРРЈ (А1 или А2 или Б1 или Б2/1 или Б2/2)
ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ
ТЕРМИНИ: 3 пати неделно по 90 минути
ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 17 недели – 4 месеци / до 01 Февруари 2021
ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 108 по 45 мин.

ЦЕНА: 19.000 ден.
Можност за плаќање на 4 рати

Уписи Декември 2020


*** Заради пандемијата со COVID-19 наставата ќе се изведува исклучиво онлајн ***

НАСТАВА: во групи од 3 до 5 учесници
СЛЕДЕЊЕ НА НАСТАВАТА: од училница и онлајн од дома
НИВОА: еден степен според ЕРРЈ (А1 или А2 или Б1 или Б2/1 или Б2/2)
ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 10 ДЕКЕМВРИ
ТЕРМИНИ: 3 пати неделно по 90 минути
ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 17 недели – 4 месеци / до 20 Април 2021
ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 108 по 45 мин.

ЦЕНА: 19.000 ден.
Можност за плаќање на 4 рати

Уписи Февруари 2021


*** Заради пандемијата со COVID-19 наставата ќе се изведува исклучиво онлајн ***

НАСТАВА: во групи од 3 до 5 учесници
СЛЕДЕЊЕ НА НАСТАВАТА: од училница и онлајн од дома
НИВОА: еден степен според ЕРРЈ (А1 или А2 или Б1 или Б2/1 или Б2/2)
ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 01 ФЕВРУАРИ
ТЕРМИНИ: 3 пати неделно по 90 минути
ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 17 недели – 4 месеци / до 10 Јуни 2021
ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 108 по 45 мин.

ЦЕНА: 19.000 ден.
Можност за плаќање на 4 рати


ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола ЕДБ. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје
Firma: DELFIN SHULE DOOEL BITOLA BANK: Stopanska Banka AD Skopje
IBAN:MK07200002758599676; SWIFT:STOBMK2X
CHF IBAN:MK07200003388917510; SWIFT:STOBMK2X
 

Резервирај го твоето место

Улица и број