ИЗВЕСТУВАЊЕ!!! ПРЕД ДА АПЛИЦИРАТЕ ЗА ЛЕТЕН ЈАЗИЧЕН КАМП 2018 Ве молиме да се информирате за слободни места! Информации на моб. 075 333119

Предности

Кои се предностите за користење на моодле во наставата по германски јазик?

• постојана употреба на ИКТ во наставата,
• олеснување на организација и комуникација во училиштето, класот, по групи,
• поставување на дневни, годишни и глобални планирања,
• поставување на материјали за учење од сите видови: видео, текст, аудио, линк и сл.
• следење на активностите на ученикот и наставникот, односно учењето,
• автоматско оценување,
• изработка на електронски тестови и оценување
• поставување на ППТ презентации, пдф фајлови и сл. (ученичко портфолио),
• постојано следење на учениците,
• задавање и доставување на домашна работа,
• импортирање на учебници, линкови, веб страни и сл.
• правење на анкета, работилница,
• користење на веќе поставени материјали, тестови и сл. од минатите години,
• календар на активности,
• пристап преку интернет во секое време и за учениците и за наставниците