Пријавен лист – Онлајн Интензивен Курс

ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола  ЕДБ. 4002008504315
жиро сметка 200001747233444 депонент на Стопанска Банка АД Скопје

Firma: DELFIN SHULE DOOEL BITOLA BANK: Stopanska Banka AD Skopje

IBAN: MK07200002758599676 SWIFT: STOBMK2X

Пријавен лист – Онлајн ИНТЕНЗИВЕН Курс


Група:*
Име и Презиме:*
Датум на раѓање:*
Адреса:*
тел/моб.:*
-
E-mail:*
Професија:*
Курсот ќе го платам (избери)*
ЦЕНА ЗА ГРУПНА НАСТАВА Договорената цена за курсот е:
Напишете ги карактерите кои ги гледате:

Услови на пријавување и учество

Со овој пријавен лист се обврзувам редовно да ја посетувам наставата и редовно да ги плаќам ратите. Ратите се плаќаат најдоцна до 22ри во тековниот месец. Ако од било кои причини не ги посетувам часовите или направам пауза, се обврзувам да ја исплатам целата сума на курсот, а со тоа ми е загарантирано местото во групата.  Со избирање на оваа опција, СОГЛАСЕН СУМ на условите за пријавување и учество.  

*