Пријавен лист – Онлајн Курс


ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола  ЕДБ. 4002008504315
жиро сметка 200001747233444 депонент на Стопанска Банка АД Скопје

Пријавен лист – Онлајн РЕДОВЕН Курс


Група:*
Име и Презиме:*
Датум на раѓање:*
Адреса:*
тел/моб.:*
-
E-mail:*
Професија:*
Напишете ги карактерите кои ги гледате:
Курсот ќе го платам *
Име и презиме на родител: (за малолетни учесници)
мобилен од родител: (за малолетни учесници)
-

Услови на пријавување и учество

Со овој пријавен лист се обврзувам редовно да ја посетувам наставата и редовно да ги плаќам ратите. Ратите се плаќаат најдоцна до 22ри во тековниот месец. Ако од било кои причини не ги посетувам часовите или направам пауза, се обврзувам да ја исплатам целата сума на курсот, а со тоа ми е загарантирано местото во групата.  Со избирање на оваа опција, СОГЛАСЕН СУМ на условите за пријавување и учество.  

*