Онлајн договор

ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола дб. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје


ДОГОВОР  ЗА ЛЕТЕН ЈАЗИЧЕН КАМП  2019

Избери термин:*
Име и Презиме: (на ученикот)*
Датум на раѓање:*
Адреса:*
ЕМБГ:
Број на патна исправа*
тел/моб.:*
-
Аплицирам преку ученик/професор / училиште:*

ПОДАТОЦИ ЗА РОДИТЕЛ


Име и презиме на родител: (за малолетни учесници):*
мобилен од родител: (за малолетни учесници)
-
E-mail:*
Начин на плаќање: (На горенаведената жиро сметка) ВКУПЕН ИЗНОС: 40.230 ден. *
Изјавувам дека ги прочитав општите услови за патување и во целост ги прифаќам. *

При пријавувањето корисникот е должен да го уплати износот,  во зависност од тоа кој начин на плаќање го одбира: во готово, авансно или на 4 рати, износот предвиден со тоа плаќање на жиро сметка, наведувајќи го во цел на дознака Името и Презимето на ученикот, камп 19 или 20. Линк од слика (пример пополнета уплатница):  http://delfin.com.mk/wp-content/uploads/2018/03/Uplatnica2018.jpg
За сите понатамошни известувања, како детална програма, известување за уплата, место на поаѓање и сл. ќе бидете известени преку форумот на Вашата е-меил адреса.