ИЗВЕСТУВАЊЕ!!! ПРЕД ДА АПЛИЦИРАТЕ ЗА ЛЕТЕН ЈАЗИЧЕН КАМП 2018 Ве молиме да се информирате за слободни места! Информации на моб. 075 333119

Пријавен лист – Онлајн ПОЛУНТЕНЗИВЕН курс

ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола  ЕДБ. 4002008504315
жиро сметка 200001747233444 депонент на Стопанска Банка АД Скопје

Пријавен лист - Онлајн ПОЛУНТЕНЗИВЕН курс


Група:*
Име и Презиме:*
Датум на раѓање:*
Адреса:*
тел/моб.:*
-
E-mail:*
Професија:*
Курсот ќе го платам (избери)*
Напишете ги карактерите кои ги гледате:

Услови на пријавување и учество

Со овој пријавен лист се обврзувам редовно да ја посетувам наставата и редовно да ги плаќам ратите. Ратите се плаќаат најдоцна до 22ри во тековниот месец. Ако од било кои причини не ги посетувам часовите или направам пауза, се обврзувам да ја исплатам селата сума на курсот, а со тоа ми е загарантирано местото во групата.  Со избирање на оваа опција, СОГЛАСЕН СУМ на условите за пријавување и учество.  

*