Предности

Кои се предностите за користење на моодле во наставата по германски јазик?

• постојана употреба на ИКТ во наставата,
• олеснување на организација и комуникација во училиштето, класот, по групи,
• поставување на дневни, годишни и глобални планирања,
• поставување на материјали за учење од сите видови: видео, текст, аудио, линк и сл.
• следење на активностите на ученикот и наставникот, односно учењето,
• автоматско оценување,
• изработка на електронски тестови и оценување
• поставување на ППТ презентации, пдф фајлови и сл. (ученичко портфолио),
• постојано следење на учениците,
• задавање и доставување на домашна работа,
• импортирање на учебници, линкови, веб страни и сл.
• правење на анкета, работилница,
• користење на веќе поставени материјали, тестови и сл. од минатите години,
• календар на активности,
• пристап преку интернет во секое време и за учениците и за наставниците